O wydawnictwie

Wydawnictwo działa na podstawie Statutu UMFC, który stanowi:

§ 5

2. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

4) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, a w szczególności kultury muzycznej, także poprzez działalność wydawniczą…

§ 28

1. Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą.

2. Działalnością wydawniczą kieruje redaktor naczelny mianowany przez Rektora.

3. Działalność wydawnicza służy celom statutowym Uniwersytetu i nie ma charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy [Prawo o szkolnictwie wyższym].

 

Wydawnictwo publikuje kilka–kilkanaście tytułów rocznie. Wydawane są podręczniki, monografie, prace i serie tematyczne prezentujące dorobek Uniwersytetu oraz wyniki poszukiwań artystycznych i działalności naukowo-badawczej, która w UMFC obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię, akustykę i foniatrię muzyczną. Preferowane są badania nad muzyką polską i nad teorią muzyki XX wieku.

[działalność naukowo-badawcza UMFC – zobacz więcej]

 

Siedziba Wydawnictwa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2

tel. (22) 827 72 41 w. 309

 

Maja Baczyńska- redaktor (płyty CD) maja.baczynska@chopin.edu.pl

Emilia Dudkiewicz - redaktor (płyty CD, czasopisma naukowe) emilia.dudkiewicz@chopin.edu.pl

Łukasz Farcinkiewicz - redaktor (partytury) lukasz.farcinkiewicz@chopin.edu.pl

 

Anna Krzysztofik - kierownik Działu Wydawnictw wydawnictwa@chopin.edu.pl

 

 

Prof. dr hab. Paweł Łukaszewski - Prorektor ds. nauki