O wydawnictwie

Wydawnictwo działa na podstawie Statutu UMFC, który stanowi:

§ 5

2. Do podstawowych zadań Uniwersytetu należy:

4) rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej, a w szczególności kultury muzycznej, także poprzez działalność wydawniczą…

§ 28

1. Uniwersytet prowadzi działalność wydawniczą.

2. Działalnością wydawniczą kieruje redaktor naczelny mianowany przez Rektora.

3. Działalność wydawnicza służy celom statutowym Uniwersytetu i nie ma charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy [Prawo o szkolnictwie wyższym].

 

Wydawnictwo publikuje kilka–kilkanaście tytułów rocznie. Wydawane są podręczniki, monografie, prace i serie tematyczne prezentujące dorobek Uniwersytetu oraz wyniki poszukiwań artystycznych i działalności naukowo-badawczej, która w UMFC obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię, akustykę i foniatrię muzyczną. Preferowane są badania nad muzyką polską i nad teorią muzyki XX wieku.

[działalność naukowo-badawcza UMFC – zobacz więcej]

 

Siedziba Wydawnictwa

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2

tel. (22) 827 72 41 w. 309

 

Anna Krzysztofik

Sekretarz redakcji wydawnictw

wydawnictwa@chopin.edu.pl

Stanisław Czopowicz

Redaktor naczelny

st.czopowicz@chopin.edu.pl